Projektovy manazer

Bratislava, Slovakia

 • Reprezentuje záujmy spoločnosti voči nadnárodným projektom v rámci skupiny
 • Zodpovedá za prípravu inicializačných projektových dokumentov a predkladá ich Projektovej komisii prostredníctvom Projektovej kancelárie na schválenie
 • Účastní sa a spolurozhoduje (s odborom centrálneho nákupu) pri výberovom konaní na dodávateľa služieb alebo tovaru
 • Definuje zoznam rolí, ktoré sú nutné pre realizáciu projektu a pripravuje požiadavky na finančné, ľudské a iné zdroje projektu,
 • Orientuje sa v nových bankových platformách OPEN API, PSD2, a ďalšie
 • Zostavuje projektový tím a organizačnú štruktúru projektu – nominuje zamestnancov do projektového tímu po dohode s ich líniovými nadriadenými
 • Počas realizácie riadi zamestnancov a prácu projektového agilného tímu,
 • Zvoláva a riadi stretnutia medzinárodného projektového tímu,
 • Tvorí komunikačný plán, riadi internú komunikáciu a komunikáciu s externými partnermi projektu
 • Navrhuje a riadi zmeny parametrov projektu (rozsah, čas, zdroje - finančné, ľudské, iné)
 • Sústavne sleduje stav projektu, vrátane rizík hroziacich projektu a navrhuje opatrenia na ich elimináciu,
 • Riadi medziprojektové závislosti v spolupráci s relevantnými projektovými manažérmi a Projektovou kanceláriou
 • Pripravuje a predkladá Správy o stave projektu Riadiacemu výboru „RV“ a Projektovej kancelárii
 • Informuje členov projektového tímu o zmenách v projekte podľa rozhodnutí RV a Projektovej komisie
 • Eviduje a riadi zmeny v projekte
 • Určuje a zadáva úlohy, kontroluje ich plnenie a na základe toho hodnotí a odmeňuje členov projektového tímu
 • V ukončovacej fáze poskytuje spätnú väzbu a informácie členom projektového tímu
 • Je zodpovedný za odovzdanie výstupov projektu odberateľom
 • Pripravuje záverečnú správu a po schválení RV ju predkladá Proj. komisii,

Requirements

 • Práca s informáciami: otvorene a efektívne komunikovať a prezentovať myšlienky a názory, získavať potrebné a úplné informácie, efektívne filtrovať a odlišovať podstatné informácie od nepodstatných, klásť relevantné otázky, analytické a logické uvažovanie, orientovať sa v neohraničených a neštrukturovaných problémoch.
 • Vyjednávanie (aj v medzinárodnom meradle): efektívne načúvať a dávať spätnú väzbu, zručnosť efektívneho riadenia a organizácie práce, schopnosť získať prirodzenú autoritu, schopnosť formulovať a presadiť relevantný názor, asertívne a empatické správanie a vystupovanie, zvládanie konfliktov a krízových situácií.
 • Charakterové vlastnosti a riadenie: komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a orientácia na výsledky, samostatnosť, efektívne riadenie priorít a času, systematický prístup k práci, schopnosť riadiť sám seba, svoju prácu a úlohy, schopnosť riadiť kolektív pracovníkov, zvládanie stresu a stresových situácií.
 • Min. 5 rokov vo vedení projektov väčšieho rozsahu.
 • Min. 2 roky praxe v biznis/IT oblasti, ktoru rieši projekt/program.
 • Aktívna znalosť AJ 

Benefits

 • Príležitosť byť súčasťou silnej a úspešnej banky
 • Možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
 • Atraktívne kariérne príležitosti
 • Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
 • Možnosť rotácií v rámci spoločnosti.
 • Práca so skúsenými lídrami
 • Zvýhodnenia na produktoch banky.
 • Motivačné nadštandardné ohodnotenie
 • Možnosť stať sa akcionárom banky
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • Príspevok na DDS
 • Extra dovolenka za každý odpracovaný rok
 • Flexibilný pracovný čas

Our Hiring team

member

Kristina Kosecova

Hi :) i am working in EuroView like Talent Sourcer

member

Barbora Bielikova

HR Consultant

chce vedieť viac


Pro tip: Create an outstanding CV with Kickresume

Back

Do you know someone, who would be interested in this position? Share this ad with them.